Αρχές που διέπουν την παροχή άδειας

122. Ο Επίτροπος διασφαλίζει ότι οι διαδικασίες για τη χορήγηση αδειών είναι διαφανείς, χωρίς διακρίσεις, αναλογικές και βασισμένες σε αντικειμενικά κριτήρια.