Ανάλογη εφαρμογή Διατάξεων

123. Οι διατάξεις των εδαφίων (4) και (6) του άρθρου 30, (1), (2) και (3) του άρθρου 31, των παραγράφων (α) έως (γ) του άρθρου 34 και των άρθρων 35 έως και 39 του παρόντος Νόμου, τυγχάνουν επίσης εφαρμογής τηρουμένων των αναλογιών, αναφορικά με άδειες για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών.