Δικαίωμα και υποχρέωση διασύνδεσης με άλλους Οργανισμούς

40. -(1) Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων και εξουσιών του δυνάμει και σύμφωνα με το άρθρο 19, ο Επίτροπος δημοσιεύει με κανονισμούς, κατηγορίες παροχέων δημόσιων τηλεπικοινωνιακών δικτύων και υπηρεσιών, που έχουν δικαίωμα και υποχρέωση διασύνδεσης με άλλους Οργανισμούς.

(2) Δεόντως αδειούχοι παροχείς δημόσιων τηλεπικοινωνιακών δικτύων και υπηρεσιών που εμπίπτουν σε κατηγορία σε κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του εδαφίου (1), έχουν δικαίωμα να διαπραγματεύονται συμφωνία διασύνδεσης με οποιοδήποτε άλλο Οργανισμό, και έχουν επίσης υποχρέωση όταν η διασύνδεση απαιτείται από οποιοδήποτε άλλο Οργανισμό, που εμπίπτει σε τέτοια κατηγορία, να διαπραγματεύονται συμφωνία διασύνδεσης με αυτόν.

(3) Ο Επίτροπος δύναται, κατόπιν αιτήματος, να περιορίσει προσωρινά την υποχρέωση διασύνδεσης που αναφέρεται στο εδάφιο (2) επί τω ότι -

(α) Υπάρχουν τεχνικώς και εμπορικώς βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις στην αιτούμενη διασύνδεση, και

(β) η αιτούμενη διασύνδεση δεν αρμόζει στην περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη τους διαθέσιμους πόρους προκειμένου να υπάρξει ανταπόκριση στο αίτημα.

(4) Περιορισμός σε υποχρέωση που επιβάλλεται από τον Επίτροπο δυνάμει του εδαφίου (3), καθορίζεται σε διάταγμα, στο οποίο αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους ο Επίτροπος επιβάλλει τον περιορισμό.

(5) Ο Επίτροπος έχει υποχρέωση να παρέχει σε χώρο και εργάσιμη ημέρα και ώρα, που καθορίζει με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, δωρεάν αντίγραφο του αναφερόμενου στο εδάφιο (4) διατάγματος σε οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο πρόσωπο του το ζητεί.