Προαγωγή και διασφάλιση διασύνδεσης

41. Κατά την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων του σχετικά με τη διασύνδεση, ο Επίτροπος προάγει και διασφαλίζει διασύνδεση μεταξύ οργανισμών προς το συμφέρον των καταναλωτών λαμβάνοντας υπόψη -

(α) Την ανάγκη για ικανοποιητική από άκρη σε άκρη επικοινωνία μεταξύ των χρηστών, ώστε κλήσεις από ένα δίκτυο να μπορούν να ολοκληρώνονται

σε άλλο δίκτυο και οι υπηρεσίες σε ένα δίκτυο να είναι προσιτές σε καλούντες συνδρομητές από άλλο δίκτυο,

(β) την ανάγκη προαγωγής ανταγωνιστικής αγοράς,

(γ) την ανάγκη συνεργασίας με τους φορείς άλλων χωρών που είναι αρμόδιοι για τη διασύνδεση,

(δ) την ανάγκη προαγωγής της καθιέρωσης ενιαίων τηλεπικοινωνιακών δικτύων και υπηρεσιών μεταξύ Κύπρου και κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και τη διασύνδεση τηλεπικοινωνιακών δικτύων εντός Κύπρου και τη διαλειτουργικότητα υπηρεσιών, καθώς επίσης και την πρόσβαση σε τέτοια τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και υπηρεσίες,

(ε) τις αρχές της μη διάκρισης και της αναλογικότητας, και

(στ) την ανάγκη παροχής καθολικής υπηρεσίας.