Ψηφιακός Συνδρομητικός Βρόχος(DSL) Υψηλής Ταχύτητας

59. -(1) Σε περιπτώσεις όπου ένας κοινοποιημένος φορέας εκμετάλλευσης ήδη παρέχει δικές του υπηρεσίες Ψηφιακού Συνδρομητικού Βρόχου (DSL) υψηλής ταχύτητας χρησιμοποιώντας αδεσμοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο, ο Επίτροπος δύναται να απαιτήσει την παροχή πρόσβασης στο τοπικό βρόχο για τους ανταγωνιστές του εν λόγω φορέα με την ίδια τιμή με εκείνη την οποία ο εν λόγω φορέας χρεώνει στις δικές του υπηρεσίες.

(2) Ο Επίτροπος διεξάγει περιοδικές ανασκοπήσεις των συνθηκών της αγοράς για πρόσβαση στον τοπικό βρόχο και προβαίνει σε τέτοιες αναπροσαρμογές όπως είναι απαραίτητο, λαμβάνοντας υπόψη το βαθμό στον οποίο υπάρχει επαρκής ανταγωνισμός και επιλογή εναλλακτικών προσφορών.

(3) Ο Επίτροπος διασφαλίζει, ότι παρέχεται φυσική πρόσβαση σε κάθε εφικτό πιθανό σημείο απόληξης του χάλκινου τοπικού βρόχου, όπου ο Οργανισμός που επιζητεί κοινή (μεριζόμενη) πρόσβαση στον τοπικό βρόχο μπορεί να συνεγκαταστήσει και να συνδέσει τον εξοπλισμό του δικτύου του και συναφείς εγκαταστάσεις για παροχή υπηρεσιών στον πελάτη του, στο τοπικό μεταγωγικό κέντρο, στο συγκεντρωτή ή σε αντίστοιχη εγκατάσταση. Δε θα υπάρχουν διακρίσεις μεταξύ των τιμών που χρεώνουν οι ίδιοι οι Οργανισμοί τους εαυτούς τους και των τιμών που αυτοί χρεώνουν σε άλλους παροχείς.

(4) Ο Επίτροπος διασφαλίζει, σε σχέση με τεχνολογίες και υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται για αδεσμοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο, ότι οποιοιδήποτε περιορισμοί που σκοπούν στην προστασία της ακεραιότητας του δικτύου και, στην περίπτωση της κοινής (μεριζόμενης) πρόσβασης στον τοπικό βρόχο, περιορισμοί που σκοπούν στην προστασία του καναλιού φωνητικής τηλεφωνίας, δε θέτουν διακρίσεις και βασίζονται σε αντικειμενικά κριτήρια.

(5) Ο Επίτροπος δύναται να παρεμβαίνει με δική του πρωτοβουλία, όπου συντρέχει λόγος, προκειμένου να διασφαλίσει την αποφυγή διακρίσεων, τον ισότιμο ανταγωνισμό, την οικονομική αποτελεσματικότητα και το μέγιστο όφελος για τους χρήστες.