Δημοσίευση Προσφοράς Αναφοράς

60. -(1) Ο Επίτροπος διασφαλίζει ότι οι κοινοποιημένοι φορείς εκμετάλλευσης δημοσιεύουν και τηρούν ενήμερη Προσφορά Αναφοράς αδεσμοποίητης πρόσβασης στους τοπικούς τους βρόχους και στις συναφείς εγκαταστάσεις, η οποία περιλαμβάνει περιγραφή των προσφερόμενων υπηρεσιών και των σχετικών όρων και προϋποθέσεων, συμπεριλαμβανομένων των τιμών.

(2) Ο Επίτροπος, με διάταγμα, καθορίζει σε ενδεικτικό κατάλογο τα στοιχεία που θα περιλαμβάνονται στην Προσφορά Αναφοράς.

(3) Ο Επίτροπος δύναται να επιβάλλει αλλαγές στην Προσφορά Αναφοράς για αδεσμοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο και για συναφείς εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των τιμών, όπου αυτές οι αλλαγές δικαιολογούνται.