Καθολική Τηλεπικοινωνιακή Υπηρεσία

67. -(1) Καθολική τηλεπικοινωνιακή υπηρεσία δέον όπως διατίθεται κατόπιν εύλογου αιτήματος σε όλους τους χρήστες σε προσιτές τιμές, στην Κύπρο ανεξαρτήτως της γεωγραφικής τους τοποθεσίας, και υπό το φως των συγκεκριμένων συνθηκών στη Δημοκρατία.

(2) Ο Επίτροπος διασφαλίζει ότι χρήστες με αναπηρίες και χρήστες με ειδικές κοινωνικές ανάγκες έχουν ίση πρόσβαση στις υπηρεσίες που αποτελούν την καθολική τηλεπικοινωνιακή υπηρεσία.

(3) Οργανισμοί που εκχωρούν τηλεφωνικούς αριθμούς οφείλουν να ικανοποιούν κάθε λογικό αίτημα για παροχή σχετικών πληροφοριών καταλόγου σε συμφωνημένη μορφή υπό όρους που είναι δίκαιοι, άνευ διακρίσεων και αντικατοπτρίζουν το κόστος.

(4) Οργανισμοί που λαμβάνουν πληροφορίες για τη σύνταξη τηλεφωνικών καταλόγων παραθέτουν αυτές με δίκαιο και άνευ διακρίσεων τρόπο.