Διαδικασίες για την Αξιολόγηση της πιστότητας

89. Οι κατάλληλες διαδικασίες για την αξιολόγηση συμμόρφωσης και για διάθεση στην αγορά τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού καθορίζονται με κανονισμούς που εκδίδονται από τον Επίτροπο από καιρού εις καιρόν.