Μη ζητηθείσες κλήσεις

111. -(1) Η χρήση αυτόματων συστημάτων κλήσης χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, δηλαδή αυτόματων συσκευών κλήσεως, ή συσκευών τηλεομοιοτυπίας (φαξ) για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης, επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση συνδρομητών οι οποίοι έχουν δώσει εκ των προτέρων τη συγκατάθεσή τους.

(2) Οι μη ζητηθείσες κλήσεις με σκοπό την απευθείας εμπορική προώθηση με μέσα εκτός των προβλεπομένων στο εδάφιο (1), δεν επιτρέπονται χωρίς τη συγκατάθεση των ενδιαφερόμενων συνδρομητών, ή όταν πρόκειται για συνδρομητές οι οποίοι δεν επιθυμούν να λαμβάνουν αυτές τις κλήσεις. Ο Επίτροπος με διάταγμα καθορίζει, πως οι συνδρομητές μπορούν να διαλέξουν μεταξύ των εν λόγω επιλογών.

(3) Τα δικαιώματα που παρέχονται διά των εδαφίων (1) και (2) τυγχάνουν εφαρμογής για συνδρομητές που είναι φυσικά πρόσωπα. Ο Επίτροπος με διάταγμα διασφαλίζει ότι τα έννομα συμφέροντα των συνδρομητών που δεν είναι φυσικά πρόσωπα σε ό,τι αφορά τις μη ζητηθείσες κλήσεις προστατεύονται επαρκώς.