Τηλεφωνικοί κατάλογοι συνδρομητών

110. -(1) Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στους έντυπους ή ηλεκτρονικούς καταλόγους συνδρομητών, τα οποία βρίσκονται στη διάθεση του κοινού ή μπορούν να ληφθούν μέσω των υπηρεσιών πληροφοριών καταλόγου, δέον όπως περιορίζονται στα απαραίτητα για την αναγνώριση της ταυτότητας συγκεκριμένου συνδρομητή, εκτός εάν ο συνδρομητής έχει δώσει ρητή συγκατάθεση για τη δημοσίευση συμπληρωματικών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

(2) Ο συνδρομητής δικαιούται, άνευ επιβαρύνσεως -

(α) Να μη συμπεριλαμβάνεται σε έντυπο ή ηλεκτρονικό κατάλογο,

(β) να δηλώνει ότι δεν επιτρέπει τη χρησιμοποίηση των προσωπικών του στοιχείων για απευθείας εμπορική προώθηση,

(γ) να ζητά να παραλείπεται η διεύθυνσή του εν μέρει, και

(δ) να μην επιτρέπει να υπάρχει αναφορά, που να αποκαλύπτει το φύλο του, εφόσον τούτο είναι γλωσσικά εφικτό.

(3) Τα δικαιώματα που παρέχονται διά του άρθρου 109 και του εδαφίου (2) του άρθρου 110, τυγχάνουν εφαρμογής για συνδρομητές που είναι φυσικά πρόσωπα.

(4) Ο Επίτροπος με διάταγμα διασφαλίζει ότι τα έννομα συμφέροντα συνδρομητών που δεν είναι φυσικά πρόσωπα, καθ' όσον αφορά την αναγραφή των στοιχείων τους σε δημόσιους καταλόγους προστατεύονται επαρκώς.