Καθολική Υπηρεσία Ταχυδρομικών Υπηρεσιών

112. -(1) Ο Επίτροπος διασφαλίζει την παροχή καθολικής υπηρεσίας ταχυδρομικών υπηρεσιών, η οποία αποτελείται από την ελάχιστη δέσμη ταχυδρομικών υπηρεσιών καθορισμένης ποιότητας, οι οποίες αποτελούν την εκάστοτε καθολική ταχυδρομική υπηρεσία κατά τα διαλαμβανόμενα στις ερμηνευτικές διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 2 του παρόντος Νόμου, και διασφαλίζει ότι αυτή είναι διαθέσιμη σε όλους τους χρήστες ανά την Κυπριακή Δημοκρατία, σε προσιτές τιμές, ανεξαρτήτως της γεωγραφικής τους τοποθεσίας, και υπό το φως των συγκεκριμένων συνθηκών στη Δημοκρατία.

(2) Ο Επίτροπος διασφαλίζει ότι η πυκνότητα των ταχυδρομείων και των σημείων πρόσβασης είναι ανάλογη με τις ανάγκες των χρηστών.

(3) Οι ελάχιστες και μέγιστες διαστάσεις ταχυδρομικών αντικειμένων και δεμάτων που αναφέρονται στην ταχυδρομική υπηρεσία της παραγράφου (α) της δέσμης ταχυδρομικών υπηρεσιών, που κατά τα διαλαμβανόμενα στις ερμηνευτικές διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 2 του παρόντος Νόμου, αποτελούν την εκάστοτε καθολική ταχυδρομική υπηρεσία, θα είναι οι εκάστοτε καθοριζόμενες στη Σύμβαση και τις Συμφωνίες της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ένωσης για τα ταχυδρομικά αντικείμενα και δέματα.