Ένδειξη της ταυτότητας και περιορισμός αναγνώρισης καλούσας και συνδεδεμένης γραμμής

107. -(1) Όταν παρέχεται ένδειξη της ταυτότητας καλούσας γραμμής, ο καλών χρήστης δέον όπως έχει δυνατότητα, με απλά μέσα και ατελώς, να εμποδίζει αυτή τη λειτουργία ανά κλήση. Ο καλών συνδρομητής δέον όπως έχει τη δυνατότητα αυτή ανά γραμμή.

(2) Όταν παρέχεται ένδειξη της ταυτότητας καλούσας γραμμής, ο καλούμενος συνδρομητής δέον όπως έχει δυνατότητα, με απλά μέσα και ατελώς εφόσον κάνει λελογισμένη χρήση αυτής της λειτουργίας, να μην επιτρέπει την ένδειξη της ταυτότητας της καλούσας γραμμής για τις εισερχόμενες κλήσεις.

(3) Όταν παρέχεται ένδειξη της ταυτότητας καλούσας γραμμής και η ένδειξη αυτή γίνεται πριν γίνει οριστικά η κλήση ο καλούμενος συνδρομητής δέον όπως έχει δυνατότητα, με απλά μέσα, να μη δέχεται την εισερχόμενη κλήση όταν ο καλών χρήστης ή συνδρομητής δεν έχει επιτρέψει την ένδειξη της ταυτότητας της καλούσας γραμμής.

(4) Όταν παρέχεται ένδειξη της ταυτότητας της συνδεδεμένης γραμμής, ο καλούμενος συνδρομητής δέον όπως έχει δυνατότητα να απαλείφει, με απλά μέσα και ατελώς, την ένδειξη της ταυτότητας της συνδεδεμένης γραμμής στον καλούντα χρήστη.

(5) Οι διατάξεις του εδαφίου (1) εφαρμόζονται και καθ' όσον αφορά κλήσεις από την Κύπρο προς άλλες χώρες, και οι διατάξεις των εδαφίων (1), (2) και (3) εφαρμόζονται και για εισερχόμενες κλήσεις που προέρχονται από άλλες χώρες.

(6) Όταν παρέχεται ένδειξη της ταυτότητας καλούσας ή/και συνδεδεμένης γραμμής, οι Οργανισμοί ενημερώνουν το κοινό σχετικά, όπως επίσης και για τις δυνατότητες που ορίζονται στα εδάφια (1), (2), (3), (4) και (5) πιο πάνω.