Εξαιρέσεις

108. -(1) Ο Επίτροπος διασφαλίζει ότι υπάρχουν διαφανείς διαδικασίες που διέπουν τον τρόπο με τον οποίο ο παροχέας τηλεπικοινωνιακού δικτύου και/ή τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας μπορεί να αποκλείει τη δυνατότητα της μη αναγραφής της καλούσας γραμμής -

(α) Επί προσωρινής βάσης, τη αιτήσει συνδρομητή που ζητεί τον εντοπισμό κακόβουλων ή ενοχλητικών κλήσεων, οπόταν τα δεδομένα που περιέχουν την αναγνώριση της ταυτότητας του καλούντος συνδρομητή αποθηκεύονται και είναι διαθέσιμα από τον Οργανισμό σε πρόσωπα, τα οποία κατονομάζονται από τον Επίτροπο,

(β) επί τη βάσει της ανά γραμμή απάλειψης για Οργανισμούς, που ασχολούνται με τις κλήσεις άμεσης επέμβασης, όπως οι διωκτικές αρχές, οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών και οι πυροσβεστικές υπηρεσίες, ώστε να δίνεται απάντηση στις κλήσεις αυτές.