Δεδομένα κίνησης και τιμολόγησης

106. -(1) Τα δεδομένα κίνησης, που αφορούν συνδρομητές και χρήστες, τα οποία υποβάλλονται σε επεξεργασία για την πραγματοποίηση κλήσεων και αποθηκεύονται από Οργανισμούς, δέον όπως απαλείφονται ή καθίστανται ανώνυμα κατά τη λήξη της κλήσης, εκτός στις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους (α) και (β) πιο κάτω, δηλαδή:

(α) Για σκοπούς τιμολόγησης των συνδρομητών και πληρωμής των διασυνδέσεων, οπόταν και επιτρέπεται να υποβάλλονται σε επεξεργασία τα ακόλουθα δεδομένα:

(i) Ο αριθμός της ταυτότητας της συσκευής του συνδρομητή,

(ii) η διεύθυνση του συνδρομητή και ο τύπος της συσκευής,

(iii) ο συνολικός αριθμός των προς χρέωση μονάδων για τη λογιστική περίοδο,

(iv) ο αριθμός του καλούμενου συνδρομητή,

(ν) ο τύπος, ο χρόνος έναρξης και η διάρκεια των κλήσεων που πραγματοποιήθηκαν ή/και ο όγκος των διαβιβασθέντων δεδομένων,

(vi) η ημερομηνία της κλήσης/υπηρεσίας,

(vii) διάφορες άλλες πληροφορίες όσον αφορά την πληρωμή, όπως προκαταβολές, πληρωμές με δόσεις, αποσύνδεση και υπομνηστικές επιστολές.

Η ως άνω επεξεργασία των πιο πάνω δεδομένων επιτρέπεται μόνο ως το τέλος της περιόδου εντός της οποίας μπορεί να αμφισβητηθεί νομίμως ο λογαριασμός ή να επιδιωχθεί η πληρωμή του,

(β) δεδομένου και ο συνδρομητής συναινεί, τα δεδομένα που αναφέρονται στην παράγραφο (α) πιο πάνω, δύνανται να τύχουν επεξεργασίας από τον Οργανισμό για σκοπούς εμπορικής προώθησης των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών του τελευταίου.

(2)(α) Οποιαδήποτε επεξεργασία δεδομένων κίνησης και χρέωσης δέον όπως περιορίζεται σε πρόσωπα, που ενεργούν υπό την εποπτεία των Οργανισμών και τα οποία ασχολούνται με τη διαχείριση χρεώσεων ή κίνησης, με απαντήσεις σε ερωτήσεις πελατών, την ανίχνευση απάτης και την εμπορική προώθηση των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.

(β) Η αναφερόμενη στην παράγραφο (α) επεξεργασία δέον όπως εν πάση περιπτώσει περιορίζεται στο απολύτως αναγκαίο.

(γ) Παρά τις διατάξεις της παραγράφου (β) πιο πάνω, ο Επίτροπος δύναται να απαιτήσει από Οργανισμούς να του παρέχουν οποιαδήποτε σχετική πληροφορία την οποία έχουν ή θα έχουν, για σκοπούς άσκησης των ρυθμιστικών του καθηκόντων και αρμοδιοτήτων προς έλεγχο της συμμόρφωσης των εν λόγω οργανισμών με το εδάφιο (1).

(3) Οι συνδρομητές έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν μη αναλυτικούς λογαριασμούς. Ο Επίτροπος ορίζει διά διατάγματος εναλλακτικούς τρόπους επικοινωνίας των καλούντων συνδρομητών και συσχετιζόμενων χρηστών και των καλούμενων συνδρομητών, προκειμένου να συμβιβάσει τα αντίστοιχά τους δικαιώματα για προστασία της ιδιωτικής τους ζωής.