Αυτόματη προώθηση κλήσεων

109. Δέον όπως παρέχεται σε συνδρομητές ατελώς και μέσω απλού τεχνικού μέσου, δυνατότητα να σταματούν τις αυτόματα προωθούμενες κλήσεις στην τερματική συσκευή τους από τρίτους.