Καθορισμός Οργανισμών με σημαντική ισχύ στην Αγορά

54. -(1) Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων και εξουσιών του δυνάμει και σύμφωνα με την παράγραφο (ξ) του εδαφίου (1) του άρθρου 19, ο Επίτροπος καθορίζει δημόσιους παροχείς τηλεπικοινωνιακών δικτύων και υπηρεσιών, ως έχοντες σημαντική ισχύ στην αγορά.

(2) Δεόντως αδειούχοι παροχείς δημόσιων τηλεπικοινωνιακών δικτύων και υπηρεσιών θεωρείται ότι έχουν σημαντική ισχύ στην αγορά όταν διαθέτουν μερίδιο τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατόν (25%) σε μια συγκεκριμένη τηλεπικοινωνιακή αγορά εντός της γεωγραφικής περιοχής στην οποία έχουν άδεια να παρέχουν δίκτυα ή/και υπηρεσίες.

(3) Παρά τις διατάξεις του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου, ο Επίτροπος δύναται να καθορίζει ότι Οργανισμοί που έχουν μερίδιο της αγοράς που υπερβαίνει το 25%, δεν έχουν σημαντική ισχύ στην αγορά και ότι Οργανισμοί με μερίδιο της αγοράς κάτω του 25% έχουν σημαντική ισχύ στην αγορά.

(4) Για οποιοδήποτε καθορισμό, δυνάμει του εδαφίου (3) πιο πάνω, ο Επίτροπος λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις πιο κάτω αρχές:

(α) Την ικανότητα του Οργανισμού να επηρεάζει τις συνθήκες αγοράς,

(β) τον κύκλο εργασιών του Οργανισμού σε σχέση με το μέγεθος της αγοράς,

(γ) τον έλεγχο των μέσων πρόσβασης στους τελικούς χρήστες από τον Οργανισμό,

(δ) την πρόσβαση του Οργανισμού σε χρηματοπιστωτικούς πόρους,

(ε) την πείρα του Οργανισμού στην παροχή προϊόντων και υπηρεσιών στην αγορά.

(5) Πριν από τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης, ο Επίτροπος καλεί οποιοδήποτε Οργανισμό τον οποίο προτίθεται να καθορίσει ως Οργανισμό έχων σημαντική ισχύ στην αγορά, να υποβάλει παραστάσεις σε αυτόν. Ο Επίτροπος εξετάζει δεόντως τέτοιες παραστάσεις πριν λάβει απόφαση.