Τεχνικά Πρότυπα

55. -(1) Οργανισμοί που καθορίζονται από τον Επίτροπο, δυνάμει του άρθρου 54(1) ως έχοντες σημαντική ισχύ στην αγορά, θα αποδέχονται τα πρότυπα που αναφέρονται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ως κατάλληλα για σκοπούς διασύνδεσης.

(2) Ελλείψει προτύπων που αναφέρονται στο εδάφιο (1), οι Οργανισμοί παρέχουν τεχνικές διεπαφές για διασυνδέσεις, σύμφωνα με τα πρότυπα που αναφέρονται πιο κάτω:

(α) Πρότυπα που υιοθετούνται από Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς Τυποποίησης, όπως το Ευρωπαϊκό ΙνστιτούτοΤυποποίησης στον τομέα των Τηλεπικοινωνιών (ETSΙ), ή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης/ Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτρονικής Τυποποίησης (CEN/Cenelec),

(β) ελλείψει προτύπων που αναφέρονται στην παράγραφο (α), διεθνή πρότυπα ή συστάσεις που υιοθετούνται από τη Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών (1TU), το Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO) ή τη Διεθνή Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή (IEC),

(γ) ελλείψει προτύπων που αναφέρονται στις παραγράφους (α) και (β), τέτοια πρότυπα, ως ήθελαν εγκριθεί από τον Επίτροπο ο οποίος λαμβάνει υπόψη πρότυπα που χρησιμοποιούνται σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

(3) Ο Επίτροπος έχει υποχρέωση να τηρεί αντίγραφο κάθε προτύπου που αναφέρεται στο εδάφιο (1) ή (2) και να παρέχει σε κάθε προαναφερόμενο Οργανισμό -

(α) Πρόσβαση σε οποιοδήποτε τέτοιο πρότυπο, νοουμένου ότι τέτοιος Οργανισμός του το ζητεί γραπτώς· και

(β) αντίγραφο οποιουδήποτε τέτοιου προτύπου, νοουμένου ότι τέτοιος Οργανισμός του το ζητεί γραπτώς και καταβάλλει στον Επίτροπο τέλος, το οποίο καθορίζεται από τον Επίτροπο και, σε κάθε περίπτωση, δεν υπερβαίνει το ποσό που καλύπτει τις δαπάνες στις οποίες το Γραφείο του Επιτρόπου υποβάλλεται για την παραγωγή του αντιγράφου.