Δημοσίευση πληροφοριών

53. Ο Επίτροπος διασφαλίζει ότι δημοσιεύονται και είναι εύκολα προσβάσιμες, πληροφορίες αναφορικά με -

(α) Υποδείγματα Προσφορών Διασύνδεσης,

(β) οποιουσδήποτε όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους καθορίζει ο Επίτροπος ότι, απαιτείται να συμπεριλαμβάνονται σε συμφωνίες διασύνδεσης,

(γ) βασικές απαιτήσεις,

(δ) επίλυση διαφορών σε θέματα διασύνδεσης.

(2) Ο Επίτροπος διασφαλίζει ότι καθίστανται προσιτές σε ενδιαφερόμενα μέρη και δωρεάν, και παρέχονται σ' αυτά -

(α) Πληροφορίες αναφορικά με τους Οργανισμούς που έχουν το δικαίωμα και, όταν απαιτείται την υποχρέωση, να αλληλοδιασυνδέονται,

(β) αντίγραφα των συμφωνιών διασύνδεσης.