Απόρρητο και προστασία των δεδομένων

105. -(1) Τόσο οι αναφερόμενοι στο εδάφιο (1) του άρθρου 104 παροχείς, όσο και οι υπάλληλοι αυτών, λαμβάνουν τα δέοντα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσουν την ασφάλεια των υπηρεσιών τους και το απόρρητο οποιασδήποτε επικοινωνίας.

(2) Ουδείς, πέραν των εκάστοτε επικοινωνούντων μεταξύ τους χρηστών επιτρέπεται να ακούει, υποκλέπτει, αποθηκεύει ή προβαίνει σε οποιαδήποτε άλλη μορφή παρακολούθησης επικοινωνιών χωρίς τη συγκατάθεση των σχετικών χρηστών, εκτός στην έκταση που προβλέπεται διαφορετικά, στο εδάφιο (3).

(3) Σε περιστάσεις που προβλέπονται διά νόμου και με εξουσιοδότηση του Δικαστηρίου, δύναται να υπάρξει επέμβαση σε επικοινωνίες.

(4) Οι διατάξεις του εδαφίου (2), δεν επηρεάζουν οποιαδήποτε επιτρεπόμενη από το νόμο μαγνητοφώνηση τηλεπικοινωνιών στα πλαίσια νόμιμης επαγγελματικής πρακτικής, με σκοπό την εξασφάλιση απόδειξης περί της ύπαρξης κάποιας εμπορικής συναλλαγής ή οποιασδήποτε άλλης εμπορικής επικοινωνίας.