Άδεια παροχέα καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας

114. -(1) Ο Επίτροπος θέτει στην άδεια του παροχέα καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας, τους όρους που απαιτείται όπως πληροί η καθολική υπηρεσία και οι οποίοι θα περιλαμβάνουν όρους που απαιτούν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

(α) Συμμόρφωση της υπηρεσίας προς τις βασικές απαιτήσεις,

(β) παροχή των ίδιων υπηρεσιών σε όλους τους χρήστες υπό παρόμοιες συνθήκες,

(γ) διαθεσιμότητα της υπηρεσίας χωρίς οποιαδήποτε μορφή διάκρισης, και ειδικά χωρίς διακρίσεις επί τη βάσει πολιτικών, θρησκευτικών ή ιδεολογικών λόγων,

(δ) αδιάκοπη και συνεχή υπηρεσία εκτός σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, δημόσιων αργιών και Κυριακών.

(2) Ο Επίτροπος διασφαλίζει ότι η καθολική παροχή εξελίσσεται σύμφωνα με τεχνικές, οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές και σύμφωνα με τις ανάγκες των χρηστών.