Υπηρεσίες που ανατίθενται κατ' αποκλειστικότητα στον παροχέα καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας

115. -(1) Διά του παρόντος άρθρου, για σκοπούς διασφάλισης της διατήρησης καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας, ανατίθενται αποκλειστικά στον παροχέα καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας οι ακόλουθες υπηρεσίες:

(α) Η περισυλλογή, μεταφορά και διανομή των αντικειμένων αλληλογραφίας εσωτερικού, των οποίων η τιμή είναι χαμηλότερη από το πενταπλάσιο του δημόσιου τέλους για την παράδοση αντικειμένων αλληλογραφίας στο εσωτερικό σε κανονική τιμή, εφόσον το βάρος τους δεν υπερβαίνει τα 350 γραμμάρια,

(β) ταχυδρομικές υπηρεσίες για τυφλούς ή με μερική όραση εξαιρουμένων των περιορισμών ως προς το βάρος και τιμή που αναφέρονται στην παράγραφο (α) πιο πάνω,

(γ) διασυνοριακή αλληλογραφία και διαφημιστικό ταχυδρομείο εντός των ορίων τιμής και βάρους που αναφέρονται στην παράγραφο (α) πιο πάνω.

(2) Η ανταλλαγή εγγράφων δεν ανατίθεται κατ' αποκλειστικότητα, στον παροχέα καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας.