Αίτηση Εγγραφής

126. Ο Επίτροπος καθορίζει με κανονισμούς διαδικασίες διά των οποίων πρόσωπα οφείλουν να εγγραφούν για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών. Πρόσωπο, το οποίο επιζητεί εγγραφή, οφείλει να προβεί σε δήλωση, διά της οποίας θα παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες:

(α) Πλήρη προσωπικά και/ή εταιρικά στοιχεία ταυτότητας,

(β) τα ονόματα των προσώπων, που θα διαχειρίζονται τις προτεινόμενες ταχυδρομικές δραστηριότητες,

(γ) την υπηρεσία, που θα παρέχεται, τη γεωγραφική περιοχή, που θα καλύπτεται και τα χαρακτηριστικά της υπηρεσίας, που θα καλύπτεται,

(δ) τον τρόπο, με τον οποίο η προτεινόμενη υπηρεσία θα παρέχεται,

(ε) τη διαδικασία διακανονισμού διαφορών με πελάτες.