Περιεχόμενο άδειας

125. Η άδεια δημόσιου παροχέα ταχυδρομικού δικτύου ή/και δημόσιου παροχέα ταχυδρομικών υπηρεσιών θα περιέχει -

(α) Το πεδίο δραστηριοτήτων, τον τομέα υπηρεσιών και τις απαιτήσεις των υπηρεσιών, περιλαμβανομένης της παροχής καθολικής υπηρεσίας ή και των κατ' αποκλειστικότητα υπηρεσιών, εάν χρειάζεται,

(β) την ποιότητα, το διαθέσιμο των υπηρεσιών και τις ώρες λειτουργίας,

(γ) τη διάρκεια της άδειας και του χρονοδιαγράμματος αναλήψεως της δραστηριότητας,

(δ) τα τέλη άδειας,

(ε) τις γενικές συνθήκες που διέπουν τις σχέσεις με τους χρήστες των υπηρεσιών,

(στ) τις υποχρεώσεις για την παροχή πληροφοριών σχετικά με την οικονομική κατάσταση, τις αλλαγές στη μετοχική ιδιοκτησία, την ποιότητα των υπηρεσιών, τις δραστηριότητες και τα παράπονα,

(ζ) τους περιορισμούς σε ορισμένες δραστηριότητες,

(η) το απόρρητο των ταχυδρομείων,

(θ) τους όρους για τροποποίηση, ανανέωση, αναστολή, και ανάκληση,

(ι) οποιουσδήποτε άλλους όρους τους οποίους ο Επίτροπος ήθελε καθορίσει δυνάμει του παρόντος Νόμου και κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού.