Συνεγκατάσταση και από κοινού χρήση διευκολύνσεων

52. -(1) Δημόσιοι παροχείς τηλεπικοινωνιακών δικτύων και υπηρεσιών έχουν δικαίωμα να διαπραγματεύονται συμφωνίες για τη χρησιμοποίηση ή πρόσβαση στις διευκολύνσεις και εγκαταστάσεις τους από οποιοδήποτε άλλο Οργανισμό για συνεγκατάσταση ή από κοινού χρήση αυτών, και τέτοιες συμφωνίες αποτελούν θέμα εμπορικής και τεχνικής συμφωνίας μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (τ) του εδαφίου (1), του άρθρου 19, ο Επίτροπος δύναται, κατόπιν παραπομπής από οποιοδήποτε μέρος, θέματος , διαφοράς που αφορά συμφωνία που αναφέρεται στο εδάφιο (1), του παρόντος άρθρου, να λαμβάνει μέτρα για επίλυση της διαφοράς και να λαμβάνει γι' αυτό το σκοπό υπόψη τα αναφερόμενα στο εδάφιο (3) του άρθρου 47, και η εν λόγω συμφωνία θεωρείται ότι είναι συμφωνία διασύνδεσης για το σκοπό αυτό.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (5) και (6) του άρθρου 19 και παρά τις διατάξεις του εδαφίου (1), του παρόντος άρθρου, ο Επίτροπος δύναται να επιβάλλει όρους σε σχέση με συμφωνία που αναφέρεται στο εν λόγω εδάφιο, μετά από κατάλληλη περίοδο για διεξαγωγή δημόσιων διαβουλεύσεων, κατά τη διάρκεια της οποίας θα παρέχεται ευκαιρία σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να εκφέρουν τις απόψεις τους. Οι όροι αυτοί δυνατό να περιλαμβάνουν όρους για την κατανομή δαπανών σχετικά με την από κοινού χρήση της διευκόλυνσης.