Βασικές Απαιτήσεις

51. -(1) Οι πιο κάτω είναι βασικές απαιτήσεις επί τη βάσει των οποίων ο Επίτροπος δύναται να απαιτήσει τη συμπερίληψη όρων και προϋποθέσεων σε συμφωνίες διασύνδεσης:

(α)(i) Σε περίπτωση καταστροφικής βλάβης του δικτύου ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις ανωτέρας βίας, όπως ακραίων καιρικών συνθηκών, σεισμών, πλημμύρων, κεραυνών ή πυρκαγιών, οι Οργανισμοί καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για διατήρηση της υπηρεσίας στο ανώτατο δυνατό επίπεδο ώστε να αντιμετωπίζονται τυχόν προτεραιότητες που ορίζει ο Επίτροπος,

(ii) η επίκληση της ανάγκης τήρησης της ασφάλειας και διατήρησης των λειτουργιών του δικτύου δεν αποτελεί βάσιμο λόγο για Οργανισμούς να αρνούνται τη διαπραγμάτευση όρων διασύνδεσης, εκτός εάν η εν λόγω επίκληση επικυρωθεί από τον Επίτροπο,

(β)(i) ο Επίτροπος δύναται να επιβάλει όρους που να διασφαλίζουν τη διατήρηση της ακεραιότητας των δημόσιων τηλεπικοινωνιακών δικτύων,

(ii) η επίκληση της ανάγκης διατήρησης της ακεραιότητας του δικτύου δεν αποτελεί βάσιμο λόγο για τυχόν άρνηση των Οργανισμών για διαπραγμάτευση όρων διασύνδεσης, εκτός εάν η εν λόγω επίκληση επικυρωθεί από τον Επίτροπο,

(γ) ο Επίτροπος δύναται να επιβάλλει όρους σε συμφωνίες διασύνδεσης, προκειμένου να διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών, περιλαμβανομένων όρων που σκοπούν στη διασφάλιση ικανοποιητικής διατερματικής ποιότητας. Οι όροι αυτοί δυνατό να περιλαμβάνουν την εφαρμογή ειδικών τεχνικών προτύπων ή προδιαγραφών, ή κωδίκων δεοντολογίας συμφωνημένων από Οργανισμούς,

(δ) ο Επίτροπος δύναται να επιβάλλει όρους σε συμφωνίες διασύνδεσης, προκειμένου να εξασφαλίζεται προστασία των δεδομένων, στο βαθμό που είναι απαραίτητο ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις σχετικές ρυθμιστικές διατάξεις για την προστασία των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των προσωπικών στοιχείων, της εμπιστευτικότητας των επεξεργαζόμενων μεταδιδόμενων ή αποθηκευόμενων πληροφοριών και της προστασίας του ιδιωτικού απορρήτου.

(2) Εάν ο Επίτροπος αποφασίσει να επιβάλει σε συμφωνίες διασύνδεσης, όρους που βασίζονται σε βασικές απαιτήσεις οι εν λόγω όροι δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.