Δημοσίευση όρων και προϋποθέσεων

50. Στο βαθμό που προϋποθέσεις και όροι οι οποίοι βασίζονται σε βασικές απαιτήσεις, όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 51, απαιτούνται από τον Επίτροπο όπως συμπεριληφθούν σε συμφωνίες διασύνδεσης, τότε οι εν λόγω όροι και προϋποθέσεις θα είναι αναλογικές, άνευ διακρίσεων και αντικειμενικές και θα δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.