Πρόσληψη για υποβολή αίτησης

124. -(α) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3) του άρθρου 19, μετά το αναφερόμενο στο εδάφιο (1) του άρθρου 121, αίτημα του Υπουργού για πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για χορήγηση ειδικών αδειών, ο Επίτροπος προσκαλεί σε υποβολή αιτήσεων σύμφωνα με διαδικασία που καθορίζεται σε κανονισμούς, και γνωστοποιεί με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, τις αναφερόμενες στο εδάφιο (2) του άρθρου 19 πληροφορίες, περιλαμβανομένης της χρονικής περιόδου κατά τη διάρκεια της οποίας θα υποβάλλονται αιτήσεις, και η οποία δεν πρέπει να είναι μικρότερη των εβδομήντα πέντε ημερών από τη σχετική δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα, όταν ο αριθμός διαθέσιμων αδειών είναι περιορισμένος, ως και της διεύθυνσης, στην οποία ενδιαφερόμενα πρόσωπα δύνανται να αποτείνονται για περισσότερες πληροφορίες.

(β) Ο Επίτροπος δεν προσκαλεί αιτήσεις για χορήγηση αδειών κατά τα διαλαμβανόμενα στην παράγραφο (α), εκτός εάν οι κανονισμοί που αναφέρονται στο εδάφιο (1) και (4), αντίστοιχα, του άρθρου 144, έχουν δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και έχουν τεθεί σε ισχύ.