Βασικές Απαιτήσεις για περιορισμό στην πρόσβαση

81. -(1) Ο Επίτροπος δύναται να επιτρέψει οποιοδήποτε περιορισμό στην πρόσβαση σε σταθερά δημόσια τηλεφωνικά δίκτυα ή/και σταθερές δημόσιες τηλεφωνικές υπηρεσίες επί τη βάσει οποιασδήποτε των ακόλουθων βασικών απαιτήσεων:

(α) Της ασφάλειας των λειτουργιών του δικτύου,

(β) της διατήρησης της ακεραιότητας του δικτύου,

(γ) της διαλειτουργικότητας των υπηρεσιών,

(δ) της προστασίας δεδομένων,

(ε) της αποτελεσματικής χρήσης του φάσματος,

δεδομένου ότι πράττει αυτό, διά της θέσεως όρων στην άδεια ή με διάταγμα και δεδομένου ότι διασφαλίζει ότι τέτοιοι περιορισμοί παραμένουν στο ελάχιστο και είναι άνευ διακρίσεων, αντικειμενικοί και αναλογικοί.

(2) Οποιονδήποτε περιορισμοί που αναφέρονται στο εδάφιο (2), δημοσιοποιούνται δεόντως.

(3) Αναφορικά με τα σταθερά δημόσια τηλεφωνικά δίκτυα και τις σταθερές δημόσιες τηλεφωνικές υπηρεσίες, ο Επίτροπος διασφαλίζει διά της επιβολής όρων σε άδειες και επιτήρηση αυτών, ότι σε περίπτωση καταστροφικής βλάβης του δικτύου, όπως λόγω κακοκαιρίας, σεισμού, πλημμύρας, κεραυνού, ή πυρκαγιάς, λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα, για διατήρηση της διαθεσιμότητας των δικτύων και υπηρεσιών και τη διατήρηση του υψηλότερου δυνατού επιπέδου υπηρεσιών για την ανταπόκριση σε οποιεσδήποτε απαιτήσεις οποιασδήποτε δημόσιας αρχής.