Τερματικός εξοπλισμός

82. -(1) Τηρουμένων των εδαφίων (3) και (4) του παρόντος άρθρου, οι διατάξεις αυτού του Μέρους εφαρμόζονται σε όλο τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό.

(2) Τηλεπικοινωνιακός τερματικός εξοπλισμός ο οποίος χρησιμοποιεί ραδιοδιεπαφή και στον οποίο τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις αυτού του Μέρους, υπόκειται επίσης στις διατάξεις οποιουδήποτε εκάστοτε σε ισχύ νόμου, που αφορά τις ραδιοεπικοινωνίες.

(3) Οι διατάξεις αυτού του Μέρους δεν τυγχάνουν εφαρμογής για τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό ο οποίος χρησιμοποιείται αποκλειστικά για σκοπούς δημόσιας ασφάλειας, άμυνας, κρατικής ασφάλειας ή άλλων δραστηριοτήτων του Κράτους ή στον τομέα της καταστολής του εγκλήματος και άλλων τομέων του ποινικού δικαίου.

(4) Ο Επίτροπος δύναται διά διατάγματος, να καθορίσει τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό ορισμένων κατηγοριών εξοπλισμού ή τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό συγκεκριμένων τύπων ή τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό, ο οποίος χρησιμοποιούμενος υπό ορισμένες περιστάσεις, εξαιρείται από τις διατάξεις του παρόντος Μέρους.