Έκθεση

148. -(1) Ο Επίτροπος υποβάλλει στον Πρόεδρο ετησίως, εντός τριών μηνών από την ημερομηνία λήξης έκαστου οικονομικού έτους, Έκθεση για τις δραστηριότητες του ιδίου και του Γραφείου.

(2) Ο Επίτροπος κοινοποιεί την πιο πάνω Έκθεση στο Υπουργικό Συμβούλιο και στη Βουλή των Αντιπροσώπων, και ακολούθως τη δημοσιεύει.