Καθορισμός Παροχέα Καθολικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας

68. -(1) Ο Επίτροπος δύναται να ορίζει με διάταγμα έναν ή περισσότερους δημόσιους παροχείς τηλεπικοινωνιακών δικτύων, ως παροχείς καθολικής τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας σε ολόκληρη ή μέρος της Κύπρου ή/και σε σχέση με ορισμένες ή όλες τις υπηρεσίες που αποτελούν την καθολική τηλεπικοινωνιακή υπηρεσία.

(2) Πριν την ανάληψη οποιασδήποτε δράσης δυνάμει του εδαφίου (1), του παρόντος άρθρου, ο Επίτροπος διαβουλεύεται ευρέως με το κοινό και με εμπλεκόμενους στην παροχή τηλεπικοινωνιακών δικτύων και υπηρεσιών Οργανισμούς.