Μη Εξόφληση Λογαριασμών

76. -(1) Σε περίπτωση που πελάτης ή συνδρομητής παραλείψει να ξοφλήσει τηλεφωνικό λογαριασμό για τον οποίο δε λήφθηκε οποιοδήποτε εύλογο παράπονο από το σχετικό παροχέα σταθερού δημόσιου τηλεπικοινωνιακού δικτύου ή παροχέα σταθερής δημόσιας τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας ή τον Επίτροπο, τότε ο εν λόγω παροχέας -

(α) Εκδίδει και αποστέλλει προειδοποίηση αναφορικά με τις επιπτώσεις της μη εξόφλησης.

(β) μετά από πάροδο δεκατεσσάρων ημερών, εάν δε ληφθεί πληρωμή, εκδίδει και αποστέλλει τελική προειδοποίηση.

(γ) εάν ο λογαριασμός δεν εξοφληθεί εντός επτά ημερών, από την έκδοση τελικής ειδοποίησης, διακόπτει την παροχή της υπηρεσίας.

(δ) σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν γίνεται σημαντικός αριθμός κλήσεων από τη γραμμή συνδρομητή, χωρίς να υπάρχει εύλογη προοπτική πληρωμής, η υπηρεσία δύναται να διακοπεί χωρίς προσφυγή στη διαδικασία που ορίζεται στις παραγράφους (β) και (γ) αμέσως πιο πάνω.

(2) Αποσύνδεση των συνδρομητών διενεργείται μόνο αφού ακολουθηθούν οι διαδικασίες των παραγράφων (α), (β) και (γ) του εδαφίου (1) πιο πάνω, ή εάν υπάρχει ένδειξη σημαντικής βλάβης σε οποιαδήποτε περιουσία που ανήκει στον παροχέα δημόσιου σταθερού δικτύου ή/και παροχέα σταθερής δημόσιας υπηρεσίας.

(3) Πριν τη διακοπή ή αποσύνδεση της υπηρεσίας, ο δημόσιος παροχέας σταθερής υπηρεσίας καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για εξακρίβωση κατά πόσο ο σχετικός συνδρομητής είναι συνταξιούχος ή/κ αι άτομο με ειδικές ανάγκες και πληροφορεί σε μια τέτοια περίπτωση τις Κρατικές Υπηρεσίες Κοινωνικής Πρόνοιας.