Συμβάσεις

75. -(1) Ο Επίτροπος διασφαλίζει ότι -

(α) Οργανισμοί που παρέχουν πρόσβαση σε σταθερά δημόσια τηλεφωνικά δίκτυα και σε δημόσια δίκτυα κινητής τηλεφωνίας παρέχουν στους συνδρομητές τους σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών,

(β) διεξάγεται επαρκής έλεγχος για εξακρίβωση κατά πόσο τέτοιες συμβάσεις παρέχονται σε πελάτες,

(γ) συμβάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο (α) πιο πάνω καθορίζουν τις υπηρεσίες που παρέχονται ή αναφέρονται στους όρους και προϋποθέσεις παροχής των υπηρεσιών οι οποίες διατίθενται στο κοινό δημοσίως,

(δ) συμβάσεις και διαθέσιμοι δημοσίως στο κοινό όροι και προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών καθορίζουν -

(i) το χρόνο παροχής για την αρχική σύνδεση,

(ii) τα επίπεδα ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών,

(iii) τους τύπους των προσφερόμενων υπηρεσιών συντήρησης,

(iv) τους διακανονισμούς αποζημίωσης ή/και επιστροφής καταβληθέντων στους συνδρομητές σε περίπτωση καθυστέρησης ή παράλειψης παροχής της συμβατικής υπηρεσίας,

(ν) τα μέσα διά των οποίων ο συνδρομητής μπορεί να υποβάλει παράπονο και τον τρόπο με τον οποίο τυγχάνει χειρισμού τέτοιο παράπονο,

(vi) τις πληροφορίες που αφορούν στις χρεώσεις,

(vii) τις ελάχιστες συμβατικές περιόδους,

(viii) τις προϋποθέσεις για την ανανέωση συμβολαίων.

(2) Ο Επίτροπος δύναται με δική του πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήματος άλλων προσώπων, και ιδιαίτερα οποιασδήποτε ομάδας που εκπροσωπεί χρήστες, να αναθεωρεί τους όρους και προϋποθέσεις συμβάσεων παροχής υπηρεσιών και τις προϋποθέσεις για καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης ή/και οποιωνδήποτε διακανονισμών επιστροφής καταβληθέντων και δύναται με διάταγμα να απαιτεί από Οργανισμούς την τροποποίηση τέτοιων όρων ή/και προϋποθέσεων.

(3) Πριν απαιτήσει οποιεσδήποτε τέτοιες τροποποιήσεις δυνάμει του εδαφίου (2), πιο πάνω, ο Επίτροπος ενημερώνει γραπτώς τον ενδιαφερόμενο Οργανισμό, ότι πρόκειται να αναθεωρήσει τις αναφερόμενες στο εν λόγω εδάφιο συμβάσεις, όρους και προϋποθέσεις και περί των τυχόν ανησυχιών του, και τον καλεί να υποβάλει παραστάσεις εντός εικοσιοκτώ ημερών από την ημερομηνία της γραπτής ενημέρωσης.

(4) Ο Επίτροπος μελετά τις τυχόν υποβληθείσες σύμφωνα με το εδάφιο (3) παραστάσεις, και αποφασίζει κατά πόσο θα διατάξει οποιεσδήποτε τροποποιήσεις.

(5) Κάθε απόφαση του Επιτρόπου για τροποποίηση δυνάμει των εδαφίων (2), (3) και (4), του παρόντος άρθρου, ενσωματώνεται σε διάταγμα, το οποίο τίθεται αμέσως σε ισχύ. Ο επηρεαζόμενος Οργανισμός πληροφορεί τους πελάτες του σχετικώς εντός δεκατεσσάρων ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης του διατάγματος.

(6) Ο Επίτροπος διασφαλίζει ότι Οργανισμοί, όπως ορίζονται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1), του παρόντος άρθρου, δημοσιεύουν επαρκείς πληροφορίες σχετικά με τους κανονικούς όρους και προϋποθέσεις παροχής με ειδική αναφορά στα τέλη, στις ελάχιστες συμβατικές περιόδους, στην ανανέωση συμβάσεων και στις διαδικασίες υποβολής και χειρισμού παραπόνων.