Αναλυτική Χρέωση κ.λπ.

77. -(1) Ο Επίτροπος ορίζει, έναν ή περισσότερους Οργανισμούς, για να παρέχουν σε συνδρομητές σταθερών δημόσιων τηλεφωνικών δικτύων τις ακόλουθες διευκολύνσεις, εκτός αν αυτός ικανοποιείται ότι οι διευκολύνσεις είναι ευρέως διαθέσιμες στην Κύπρο ή σε μέρος της Κύπρου:

(α) Τονική επιλογή,

(β) αναλυτικό λογαριασμό χρεώσεων,

(γ) επιλεκτική φραγή κλήσεων.

(2) Αναλυτικοί λογαριασμοί για τη διάθεση των οποίων δε γίνεται οποιαδήποτε χρέωση, διατίθενται σε συνδρομητές και είναι λεπτομερείς σε βαθμό ο οποίος καθιστά δυνατή την επαλήθευση και έλεγχο των χρεώσεων οι οποίες συνεπάγονται στη χρήση του σταθερού δημόσιου τηλεφωνικού δικτύου ή/κ αι των σταθερών δημόσιων τηλεφωνικών υπηρεσιών.

(3) Η μορφή και το περιεχόμενο των αναλυτικών λογαριασμών χρεώσεων δύναται να οριστούν από τον Επίτροπο με διάταγμα.