Εξουσίες Επιτρόπου

83. -(1) Κατά ή προς άσκηση της αρμοδιότητάς του δυνάμει του άρθρου 19(1)(δ) του παρόντος Νόμου, ο Επίτροπος δύναται να ορίζει, διά διατάγματος δημοσιευομένου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, χώρες και τερματικό εξοπλισμό που έχει εγκριθεί σ' αυτές, και εν τοιαύτη περιπτώσει ο εν λόγω τερματικός εξοπλισμός θα θεωρείται ως εγκριθής στη Δημοκρατία.

(2) Πρόσωπο, το οποίο πωλεί, παραχωρεί ή προσφέρει προς παραχώρηση ή καθ' οιονδήποτε τρόπο, διαθέτει ή προσφέρει προς διάθεση ή κυκλοφορεί στην Κυπριακή αγορά τερματικό εξοπλισμό προοριζόμενο για σύνδεση είτε άμεσα είτε έμμεσα με το τερματικό σημείο δημόσιου τηλεπικοινωνιακού δικτύου, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος, εκτός αν ο τερματικός εξοπλισμός συμμορφώνεται με τους όρους, προϋποθέσεις και προδιαγραφές που καθορίζονται στο άρθρο 84.

(3) Πρόσωπο, το οποίο καταδικάζεται για τη διάπραξη ποινικού αδικήματος κατά παράβαση του εδαφίου (2), υπόκειται σε ποινή φυλάκισης, που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες, ή σε χρηματική ποινή, που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες λίρες, ή και στις δύο αυτές ποινές.