Συμμόρφωση

84. Οι αναφερόμενοι στο εδάφιο (2) του άρθρου 83 όροι, προϋποθέσεις και προδιαγραφές προς συμμόρφωση είναι οι ακόλουθοι:

(α) Οι απαιτήσεις των άρθρων 85 και 86,

(β) η σήμανση πληροφοριών σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 90,

(γ) η σήμανση πληροφοριών σύμφωνα με το άρθρο 90,

(δ) η διενέργεια των απαιτούμενων διαδικασιών για αξιολόγηση της συμμόρφωσης του τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού σύμφωνα με κανονισμούς που εκδίδονται από τον Επίτροπο,

(ε) η επικόλληση της απαιτούμενης "σήμανσης πιστότητας" στον εξοπλισμό από τον κατασκευαστή ή από άλλο υπεύθυνο πρόσωπο σύμφωνα με τα εδάφια (3) και (4) του άρθρου 90,

(στ) διακήρυξη συμμόρφωσης του εξοπλισμού γενομένη από τον κατασκευαστή ή από άλλο υπεύθυνο πρόσωπο, σύμφωνα με κανονισμούς που εκδίδονται από τον Επίτροπο.