Χρηματοδότηση Καθολικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας

69. -(1) Σε περίπτωση που ο Επίτροπος ορίζει, παροχέα καθολικής τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας, δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 68, τότε, εάν ο παροχέας ικανοποιήσει τον Επίτροπο ότι η παροχή σχετικής καθολικής υπηρεσίας συνεπάγεται καθαρό κόστος λαμβάνοντας υπόψη τα ωφελήματα, εάν υπάρχουν, του να είναι παροχέας καθολικής υπηρεσίας, και ο Επίτροπος θεωρεί ότι το εν λόγω καθαρό κόστος αποτελεί άδικη επιβάρυνση, ο Επίτροπος δύναται να καθορίσει με διάταγμα, τρόπους με τους οποίους μπορεί να χρηματοδοτηθεί το εν λόγω καθαρό κόστος από άλλους Οργανισμούς.

(2) Ο Επίτροπος καθορίζει με κανονισμούς τρόπους για τον καθορισμό του καθαρού κόστους που αναφέρεται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου.

(3)(α) Οποιοσδήποτε υπολογισμός καθαρού κόστους που υποβάλλεται στον Επίτροπο υπόκειται σε λογιστικό έλεγχο από τον τελευταίο ή από κατάλληλα αρμόδιο πρόσωπο το οποίο είναι ανεξάρτητο από παροχείς τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και δικτύων και το οποίο διορίζεται από τον Επίτροπο.

(β) Το αποτέλεσμα τέτοιου υπολογισμού του καθαρού κόστους και τα αποτελέσματα του λογιστικού ελέγχου δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(4) Πριν ο Επίτροπος αποφασίσει κατά πόσο είναι λογικό να διευθετήσει τον επιμερισμό από άλλους Οργανισμούς του αναφερόμενου στο εδάφιο (1) καθαρού κόστους της σχετικής καθολικής τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας διαβουλεύεται με τους εν λόγιο Οργανισμούς και το κοινό.

(5)(α) Σε περίπτωση που εγκαθιδρύεται μηχανισμός για επιμερισμό του καθαρού κόστους των υποχρεώσεων σχετικής καθολικής τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας, ο Επίτροπος διασφαλίζει ότι οι αρχές που διέπουν τον επιμερισμό του κόστους και οι λεπτομέρειες του χρησιμοποιούμενου μηχανισμού δημοσιοποιούνται.

(β) Ο Επίτροπος διασφαλίζει τη δημοσίευση ετήσιας έκθεσης, στην οποία εμφανίζονται, αφενός, το υπολογιζόμενο κόστος των υποχρεώσεων της σχετικής καθολικής υπηρεσίας και, αφετέρου, οι εισφορές όλων των ενδιαφερομένων.

(6) Όταν ο Επίτροπος διαβουλεύεται με Οργανισμούς και το κοινό, όπως διαλαμβάνεται στο εδάφιο (4) πιο πάνω, παρουσιάζει επίσης στα εν λόγω πρόσωπα διάφορα μέσα διά των οποίων το καθαρό κόστος δυνατό να χρηματοδοτηθεί, περιλαμβανομένων των πιο κάτω μέσων χρηματοδότησης:

(α) Δι' επιπρόσθετων τελών διασύνδεσης, ή

(β) διά της παροχής ταμείου καθολικής τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας.