Τιμολόγηση Υπηρεσιών

74. -(1) Πριν ασκήσει τις αρμοδιότητες και εξουσίες του δυνάμει και σύμφωνα με την παράγραφο (ρ) του εδαφίου (1) του άρθρου 19 και των εδαφίων (5) και (6) του εν λόγω άρθρου, καθ' όσον αφορά θέματα χρεώσεων, ο Επίτροπος εξασφαλίζει τέτοιες πληροφορίες, ως ήθελε θεωρήσει απαραίτητες.

(2) Οργανισμός που παρέχει σταθερές φωνητικές τηλεφωνικές υπηρεσίες και έχει οριστεί ως παροχέας καθολικής υπηρεσίας, του οποίου και οι χρεώσεις ρυθμίζονται από τον Επίτροπο κατά τα διαλαμβανόμενα στην παράγραφο (ρ) του εδαφίου (1) του άρθρου 19 και των εδαφίων (5) και (6) του εν λόγω άρθρου, διασφαλίζει ότι οι χρεώσεις για πρόσβαση και χρήση των σταθερών δημόσιων τηλεφωνικών του δικτύων είναι ανεξάρτητες του τύπου εφαρμογής που εφαρμόζει ο χρήστης, εκτός στο βαθμό που τέτοιος χρήστης απαιτεί διαφορετικές υπηρεσίες ή διευκολύνσεις.

(3) Οργανισμός που αναφέρεται στο εδάφιο (2) του παρόντος άρθρου, διασφαλίζει ότι οι χρεώσεις του σε σχέση με διευκολύνσεις επιπρόσθετες από την παροχή σύνδεσης με το σταθερό δημόσιο τηλεφωνικό του δίκτυο και τις σταθερές διαθέσιμες στο κοινό τηλεφωνικές του υπηρεσίες, είναι επαρκώς αδεσμοποίητες, ώστε να μην απαιτείται από το χρήστη να πληρώνει για διευκολύνσεις που δεν είναι απαραίτητες για τη συγκεκριμένη αιτούμενη υπηρεσία.

(4) Οργανισμός που αναφέρεται στο εδάφιο (2) εφαρμόζει αλλαγές χρεώσεων κατά την 30ή ημέρα μετά τη δημοσίευση διατάγματος δυνάμει της παραγράφου (ρ) του εδαφίου (1) του άρθρου 19 ή μετά την πάροδο οποιουδήποτε άλλου χρονικού διαστήματος, μετά την εν λόγω δημοσίευση, ως ήθελε αποφασίσει ο Επίτροπος.

(5) Ο Επίτροπος δύναται να αποφασίσει να παύσει να ασκεί έλεγχο επί των χρεώσεων για ορισμένες υπηρεσίες για τις οποίες αποφασίζει ότι υπάρχει επαρκής ανταγωνισμός στην αγορά.

(6) Παρά τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2), του παρόντος άρθρου, ο Επίτροπος δύναται, εάν το θεωρεί εύλογο, να διεξάγει έρευνα για χρεώσεις Οργανισμών που δεν έχουν δεσπόζουσα θέση στην αγορά και να εκδώσει τέτοιο διάταγμα ως ήθελε θεωρήσει κατάλληλο.