Προεπιλογή

73. -(1) Ο Επίτροπος απαιτεί τουλάχιστον από Οργανισμούς με σημαντική ισχύ στην αγορά να διευκολύνουν τους συνδρομητές τους να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες μεταγωγής οποιουδήποτε διασυνδεδεμένου Οργανισμού.

(2) Ο Επίτροπος διασφαλίζει ότι εγκαθίστανται οι διευκολύνσεις οι οποίες επιτρέπουν στους συνδρομητές να επιλέξουν υπηρεσίες μέσω προεπιλογής με διευκόλυνση υπέρβασης οποιασδήποτε προεπιλεγμένης επιλογής ανά κλήση με την επιλογή ενός σύντομου προθέματος.

(3) Προκειμένου να διασφαλίσει την πλήρη διαλειτουργικότητα διεθνών δικτύων και υπηρεσιών, ο Επίτροπος λαμβάνει υπόψη τους περιφερειακούς και διεθνείς κανονισμούς αναφορικά με την Αριθμοδότηση.