Αρχές κατά τη λήψη αποφάσεων από τον Επίτροπο και κατά τη διεκπεραίωση των υποχρεώσεων του παροχέα καθολικής υπηρεσίας

70. -(1) Ο Επίτροπος αποφασίζει επί των θεμάτων που αναφέρονται στα άρθρα 68 και 69 με λογικό τρόπο και εγκαίρως.

(2) Παροχέας καθολικής τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας οφείλει να πληροί την περί καθολικής υπηρεσίας υποχρέωσή του στο βαθμό που αυτό είναι τεχνικά εφικτό και οικονομικά εύλογο.