Εξουσίες και καθήκοντα του Επιτρόπου σε σχέση με την Αριθμοδότηση

72. -(1) Κατά την άσκηση της αρμοδιότητας του δυνάμει του άρθρου 19(1)(γ), ο Επίτροπος -

(α) Ετοιμάζει, εκσυγχρονίζει και δημοσιεύει το Σχέδιο Αριθμοδότησης της Δημοκρατίας, στο οποίο καθορίζεται το διαθέσιμο φάσμα αριθμών και η κατανομή αριθμών για τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες,

(β) κατανέμει ατομικούς αριθμούς ή/και σειρές αριθμών, σε δημόσιους ή μη, παροχείς τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή/και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, για δική τους χρήση και για περαιτέρω κατανομή των σε συνδρομητές τους.

(2) Κατά την άσκηση των εξουσιών και εκτέλεση των καθηκόντων του σε σχέση με το Σχέδιο Αριθμοδότησης και την κατανομή αριθμών, κατά τα διαλαμβανόμενα στις παραγράφους (α) και (β) του εδαφίου (1), ο Επίτροπος λαμβάνει υπόψη διεθνείς Κανονισμούς περί Αριθμοδότησης και διασφαλίζει την επαρκή δυνατότητα και ευελιξία του Σχεδίου Αριθμοδότησης, ούτως ώστε το τελευταίο να μπορεί να εξυπηρετεί την εισαγωγή νέων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, τη μονιμότητα των διευθετήσεων αριθμοδότησης και την άνευ διακρίσεων και με διαφάνεια κατανομή αριθμών.

(3) Ο Επίτροπος προνοεί περί της φορητότητας αριθμών των συνδρομητών, μεταξύ δημόσιων ή μη παροχέων τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.

(4) Ο Επίτροπος δύναται με κανονισμούς να καθορίζει όρους και προϋποθέσεις, με τις οποίες δέον όπως συμμορφώνονται πρόσωπα, στα οποία κατανέμονται Αριθμοί.

(5) Ο Επίτροπος δύναται με κανονισμούς να καθορίζει τέλη για να διασφαλίζει τη βέλτιστη χρήση αριθμών.

(6) Πριν τον καθορισμό των τελών που αναφέρονται στο εδάφιο (5), ο Επίτροπος διενεργεί δημόσια διαβούλευση, και στην περίπτωση που αποφασίσει την επιβολή τέτοιων τελών, καθορίζει με κανονισμό τις περιπτώσεις στις οποίες θα επιβάλλονται τα τέλη αυτά και τα άτομα τα οποία θα καταβάλλουν τα εν λόγω τέλη.