Υποχρέωση συμμόρφωσης τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού με βασικές απαιτήσεις

85. Τηλεπικοινωνιακός τερματικός εξοπλισμός που έχει εγκατασταθεί, συντηρείται και χρησιμοποιείται για το σκοπό για τον οποίο προορίζεται, δέον όπως ικανοποιεί τις βασικές απαιτήσεις που παρατίθενται στο άρθρο 87.