Απόσυρση εξοπλισμού

13.-(1) Όταν διαπιστώνεται με επιθεώρηση ή με άλλο τρόπο ότι τμήμα εξοπλισμού αναφερόμενου στο Μέρος 1 του Παραρτήματος Α, παρόλο που φέρει το Σήμα, έχει εγκατασταθεί ορθά, συντηρείται και χρησιμοποιείται για το σκοπό που προορίζεται, μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την υγεία ή/και την ασφάλεια του πληρώματος των επιβατών ή, ενδεχομένως, άλλων ατόμων, ή να επηρεάσει δυσμενώς το θαλάσσιο περιβάλλον, η Αρμόδια Αρχή και οποιαδήποτε άλλη καθ' ύλην αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας λαμβάνει όλα τα κατάλληλα προσωρινά μέτρα προκειμένου να αποσυρθεί ο εξοπλισμός από την αγορά ή να απαγορευθεί ή περιοριστεί η διάθεσή του στην αγορά ή η χρησιμοποίησή του επί πλοίου για το οποίο εκδίδει τα πιστοποιητικά ασφαλείας.

(2) Οι εν λόγω αρχές αιτιολογούν την απόφασή τους και, ειδικότερα, επισημαίνουν κατά πόσο η μη συμμόρφωση προς τον παρόντα Νόμο οφείλεται σε-

(α) Παράβαση του άρθρου 6(1) και 6(2) ·

(β) πλημμελή εφαρμογή των προτύπων δοκιμής που αναφέρονται στο άρθρο 6(1) και 6(2) ·

(γ) ατέλειες των ίδιων των προτύπων δοκιμής.

(3) Κατά την εφαρμογή των εδαφίων (1) και (2) η Αρμόδια Αρχή ενημερώνει αμέσως τα λοιπά κράτη μέλη και την Επιτροπή. Στην περίπτωση αυτή η Αρμόδια Αρχή ενημερώνεται από την Επιτροπή εάν τα μέτρα που έλαβε είναι δικαιολογημένα ή όχι και εάν δε θεωρηθούν δικαιολογημένα τότε αυτά επανεξετάζονται από την Αρμόδια Αρχή.

(4) Όταν ένα τμήμα εξοπλισμού που δεν πληροί τον παρόντα Νόμο φέρει το Σήμα, η Αρμόδια Αρχή λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα έναντι του επιθέσαντος το Σήμα και ενημερώνει την Επιτροπή και τα λοιπά κράτη μέλη.