Δειγματοληπτικός έλεγχος εξοπλισμού που φέρει το Σήμα

12.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 7, η Αρμόδια Αρχή μπορεί να πραγματοποιεί δειγματοληπτικό έλεγχο του εξοπλισμού που φέρει το Σήμα, κυκλοφορεί στην κυπριακή αγορά και δεν έχει ακόμη τοποθετηθεί ή εγκατασταθεί επί πλοίου, προκειμένου να διαπιστώσει τη συμμόρφωση του προς τις διατάξεις του παρόντος Νόμου. Οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι που δεν προβλέπονται στις ενότητες για την αξιολόγηση της πιστότητας στο Παράρτημα Β, διεξάγονται με δαπάνη της Δημοκρατίας.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 7, μετά την τοποθέτηση ή εγκατάσταση επί κυπριακού και κοινοτικού πλοίου εξοπλισμού που ικανοποιεί τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, η αξιολόγηση εξοπλισμού από την Αρμόδια Αρχή επιτρέπεται, όταν από τις διεθνείς διατάξεις απαιτούνται λειτουργικές δοκιμές επιδόσεων επί του πλοίου για λόγους ασφαλείας ή/και πρόληψης της ρύπανσης με την προϋπόθεση ότι δεν επαναλαμβάνονται απλώς οι διαδικασίες αξιολόγησης της πιστότητας που έχουν ήδη γίνει.

(3) Η Αρμόδια Αρχή μπορεί ν' απαιτεί από τον κατασκευαστή ή τον εγκατεστημένο εντός της Κοινότητας εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του ή από τον υπεύθυνο διάθεσης του εξοπλισμού στην κοινοτική αγορά να προσκομίσει τις εκθέσεις δοκιμής/επιθεώρησης.