Αντικατάσταση εξοπλισμού σε εξαιρετικές περιστάσεις

16.-(1) Όταν ο εξοπλισμός πρέπει να αντικατασταθεί σε λιμένα εκτός της Κοινότητας και σε εξαιρετικές περιστάσεις που αιτιολογούνται δεόντως στην Αρμόδια Αρχή, όπου είναι αδύνατο από άποψη χρόνου, καθυστέρησης και κόστους να τοποθετηθεί ή να εγκατασταθεί επί του πλοίου εξοπλισμός υποβληθείς σε εξέταση τύπου ΕΚ, επιτρέπεται να τοποθετείται άλλος εξοπλισμός σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία:

(α) Ο εξοπλισμός πρέπει να συνοδεύεται από δικαιολογητικά εκδοθέντα από αναγνωρισμένο οργανισμό ισοδύναμο με κοινοποιημένο οργανισμό, όταν μεταξύ της Κοινότητας και της οικείας τρίτης χώρας έχει συναφθεί συμφωνία για αμοιβαία αναγνώριση των οργανισμών αυτών

(β) εάν αποδειχθεί αδύνατη η συμμόρφωση με τις διατάξεις της παραγράφου (α), μπορεί να τοποθετείται ή να εγκαθίσταται επί πλοίου εξοπλισμός που συνοδεύεται από δικαιολογητικά εκδοθέντα από κράτος μέλος του ΙΜΟ που είναι συμβαλλόμενο μέρος των οικείων συμβάσεων, ο οποίος πιστοποιεί ότι πληρούνται οι σχετικές απαιτήσεις του εν λόγω οργανισμού, με την επιφύλαξη των εδαφίων (2) και (3).

(2) Η Αρμόδια Αρχή ενημερώνεται αμέσως για τη φύση και τα χαρακτηριστικά του άλλου εξοπλισμού.

(3) Η Αρμόδια Αρχή διασφαλίζει, το ταχύτερο, ότι ο εξοπλισμός που αναφέρεται στο εδάφιο (1), μαζί με την τεκμηρίωση δοκιμής του, πληροί τις απαιτήσεις των διεθνών διατάξεων και τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(4) Καθόσον αφορά στο ραδιοεπικοινωνιακό εξοπλισμό, η Αρμόδια Αρχή απαιτεί να μην επηρεάζει αδικαιολόγητα τις απαιτήσεις του φάσματος των ραδιοσυχνοτήτων.