Κατ' εξαίρεση τοποθέτηση εξοπλισμού για λόγους δοκιμής ή αξιολόγησης

15.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 6, η Αρμόδια Αρχή μπορεί να επιτρέψει σε εξοπλισμό που δεν υπέστη επιτυχώς τις διαδικασίες αξιολόγησης της πιστότητας ή δεν εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 14 να τοποθετείται, για λόγους δοκιμής ή αξιολόγησης εξοπλισμού, σε κυπριακό και κοινοτικό πλοίο εφόσον-

(α) Στον εξοπλισμό χορηγείται πιστοποιητικό από την Αρμόδια Αρχή, το οποίο τον συνοδεύει πάντοτε και περιέχει την άδεια αυτής για τοποθέτηση του εν λόγω εξοπλισμού επί κυπριακού και κοινοτικού πλοίου και τυχόν περιορισμούς ή διατάξεις σχετικά με τη χρήση αυτού·

(β) η άδεια έχει περιορισμένη χρονική διάρκεια·

(γ) ο εξοπλισμός δεν χρησιμοποιείται στη θέση άλλου εξοπλισμού που πληροί τις προϋποθέσεις του παρόντος Νόμου και δεν αντικαθιστά τον εν λόγω εξοπλισμό, ο οποίος και πρέπει να διατηρείται επί κυπριακού και κοινοτικού πλοίου σε λειτουργική κατάσταση και για άμεση χρήση.

(2) Καθόσον αφορά στο ραδιοεπικοινωνιακό εξοπλισμό, η Αρμόδια Αρχή απαιτεί να μην επηρεάζει αδικαιολόγητα τις απαιτήσεις του φάσματος των ραδιοσυχνοτήτων.