Ερμηνεία

2. (1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«Αρμόδια Αρχή» σημαίνει τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων και οποιοδήποτε άλλο γενικά ή ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο από τον Υπουργό πρόσωπο·

«γνωστοποίηση» σημαίνει τη γνωστοποίηση της Αρμόδιας Αρχής, η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας·

«διαδικασίες αξιολόγησης της πιστότητας» σημαίνει τις διαδικασίες που ορίζονται στο άρθρο 11 και στο Παράρτημα Β·

«διεθνείς διατάξεις» σημαίνει τις σχετικές διεθνείς συμβάσεις, τις σχετικές αποφάσεις και εγκυκλίους του ΙΜΟ, καθώς και τα σχετικά διεθνή πρότυπα δοκιμών

«διεθνείς συμβάσεις» σημαίνει τις διεθνείς συμβάσεις μαζί με τα Πρωτόκολλα και τις τροποποιήσεις τους καθώς και τους Κώδικες, που καθορίζονται εκάστοτε με γνωστοποίηση-

«έγκριση τύπου» σημαίνει τις διαδικασίες αξιολόγησης του παραγόμενου σύμφωνα με τα κατάλληλα πρότυπα δοκιμής εξοπλισμού και την έκδοση του ανάλογου πιστοποιητικού-

«Επιτροπή» σημαίνει την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

«εξοπλισμός» σημαίνει τα είδη εξοπλισμού, τα οποία αναφέρονται στο Παράρτημα Α και τοποθετούνται ή εγκαθίστανται στα πλοία προκειμένου να συμμορφώνονται με τις διεθνείς διατάξεις ή τοποθετούνται ή εγκαθίστανται για χρήση προαιρετικούς επί του πλοίου και για τα οποία απαιτείται η έγκριση της αρχής του κράτους της σημαίας σύμφωνα με τις διεθνείς διατάξεις-

«ΙΜΟ» (International Maritime Organization) σημαίνει το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό·

«κοινοποιημένος οργανισμός» σημαίνει έναν οργανισμό που αναγνωρίζεται από την Αρμόδια Αρχή σύμφωνα με το άρθρο 9·

«κοινοτικό πλοίο» σημαίνει πλοίο για το οποίο έχουν εκδοθεί πιστοποιητικά ασφαλείας από κράτη μέλη ή για λογαριασμό τους, σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις και δεν περιλαμβάνει τις περιπτώσεις που η αρχή κράτους μέλους εκδίδει πιστοποιητικό για πλοίο κατόπιν αιτήσεως κράτους που δεν είναι κράτος μέλος·

«Κοινότητα» σημαίνει την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τα υπόλοιπα συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο·

«κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος που είναι συμβαλλόμενο μέρος στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Χώρο·

«κυπριακό πλοίο» σημαίνει πλοίο που είναι εγγεγραμμένο στο Νηολόγιο Κυπριακών Πλοίων και φέρει τη σημαία της Δημοκρατίας, δυνάμει των διατάξεων των περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Νηολόγησις, Πώλησις και Υποθήκευσις Πλοίων) Νόμων του 1963 έως 1996·

«νέο πλοίο» σημαίνει πλοίο που η τρόπιδα του έχει ήδη κατασκευασθεί ή που βρίσκεται σε παρεμφερές στάδιο κατασκευής κατά ή μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Νόμου-

«ο έχων την εκμετάλλευση του πλοίου» σημαίνει τον πλοιοκτήτη ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, όπως το διαχειριστή ή το ναυλωτή γυμνού σκάφους (bareboat charterer), ο οποίος έχει αναλάβει την ευθύνη λειτουργίας του πλοίου από τον πλοιοκτήτη και ο οποίος αναλαμβάνοντας τέτοια ευθύνη έχει συμφωνήσει να αναλάβει όλα τα καθήκοντα και υποχρεώσεις που επιβάλλονται για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου·

«παρεμφερές στάδιο κατασκευής» σημαίνει το στάδιο κατά το οποίο·

(α) αρχίζει ναυπήγηση σαφώς προοριζόμενη για ένα συγκεκριμένο πλοίο· και

(β) η συναρμολόγηση του εν λόγω πλοίου άρχισε και περιλαμβάνει τουλάχιστο 50 τόνους ή το 1% της εκτιμώμενης μάζας όλου του δομικού υλικού, οποιοδήποτε είναι μικρότερο·

«πιστοποιητικό ασφαλείας» σημαίνει το πιστοποιητικό που εκδίδεται από την Αρμόδια Αρχή ή εκ μέρους της σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις·

«πλοίο» σημαίνει πλοίο που καλύπτεται από τις διεθνείς συμβάσεις και δεν περιλαμβάνει τα πολεμικά πλοία·

«πλοιοκτήτης» σημαίνει φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει την κυριότητα του πλοίου·

«πρότυπα δοκιμής» σημαίνει τα πρότυπα που ορίζονται από-

(α) Το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO, International Maritime Organization)·

(β) το Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO, International Organization for Standardization)·

(γ) τη Διεθνή Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή (IEC, International Electro- technical Commission)·

(δ) την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN, Comite Europeen de Normalisation)·

(ε) την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (Cenelec, Comite Europeen de Normalisation Electrotechnique)·

(στ) το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τυποποίησης στον τομέα των Τηλεπικοινωνιών (ETSI, European Telecommunication Standards Institute),

ως έχουν στην εκάστοτε ενημερωμένη έκδοσή τους και τα οποία και θεσπίζονται σύμφωνα με τις σχετικές διεθνείς συμβάσεις και τις σχετικές αποφάσεις και εγκυκλίους του ΙΜΟ για τον καθορισμό των μεθόδων δοκιμής και των αποτελεσμάτων των δοκιμών, τα κείμενα των οποίων είναι κατατεθειμένα στο Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας και στα οποία θα έχει πρόσβαση το κοινό, μόνον όμως υπό τη μορφή με την οποία αναφέρονται στο Παράρτημα Α·

«ραδιοεπικοινωνιακός εξοπλισμός» σημαίνει τον εξοπλισμό που απαιτείται από το Κεφάλαιο IV της Σύμβασης SOLAS καθώς και αμφίδρομες ραδιοτηλεφωνικές συσκευές VHF σωστικού εξοπλισμού που απαιτεί ο Κανονισμός ΙΙΙ/6.2.1 της ίδιας Σύμβασης·

«Σήμα» σημαίνει το σύμβολο που αναφέρεται στο άρθρο 11 και εμφαίνεται στο Παράρτημα Δ·

«Σύμβαση SOLAS» σημαίνει τη Διεθνή Σύμβαση περί ασφαλείας της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα του 1974 (SOLAS), η οποία κυρώθηκε με τους περί της Διεθνούς Συμβάσεως περί Ασφαλείας της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα (Κυρωτικούς) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμους του 1985 έως 2001, ως η Σύμβαση αυτή έχει στην εκάστοτε ενημερωμένη έκδοσή της, το κείμενο της οποίας έκδοσης είναι κατατεθειμένο στο Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας και στο οποίο θα έχει πρόσβαση το κοινό·

«Συμβούλιο» σημαίνει το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

«Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο» σημαίνει τη Συμφωνία η οποία υπογράφτηκε στο Οπόρτο την 2α Μαΐου 1992, ως εκάστοτε τροποποιείται·

«Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας» σημαίνει το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων·

«τρίτη χώρα» σημαίνει χώρα που δεν είναι κράτος μέλος·

«υπάρχον πλοίο» σημαίνει ένα πλοίο που δεν είναι νέο·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων.

(2) Οι συμβάσεις και τα πρότυπα δοκιμών που αναφέρονται στους ορισμούς των όρων «διεθνείς συμβάσεις», «πρότυπα δοκιμών» και «Σύμβαση  SOLAS», στο εδάφιο (1), τελούν υπό την επιφύλαξη οποιωνδήποτε μέτρων λαμβάνονται κατ΄εφαρμογή του άρθρου 5 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2099/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Νοεμβρίου 2002, για την επιτροπή ασφάλειας στη ναυτιλία και πρόληψης της ρύπανσης από τα πλοία (COSS)» (EE L 324 της 29.11.2002, σ.1), ως εκάστοτε τροποποιείται.