Σκοπός

3. Σκοπός του παρόντος Νόμου είναι η βελτίωση της ασφάλειας στη θάλασσα και η πρόληψη της θαλάσσιας ρύπανσης μέσω της ομοιόμορφης εφαρμογής των διεθνών διατάξεων που αφορούν στον εξοπλισμό που αναφέρεται στο Παράρτημα Α και πρόκειται να τοποθετηθεί ή να εγκατασταθεί επί πλοίων για τα οποία έχουν εκδοθεί πιστοποιητικά ασφαλείας από τα κράτη μέλη ή εκ μέρους τους σύμφωνα με διεθνείς συμβάσεις, καθώς και η διασφάλιση της ενδοκοινοτικής ελεύθερης διακίνησης του εν λόγω εξοπλισμού.