Διατυπώσεις χορήγησης άδειας ή εγγράφου διαμονής

48.- (1) Οι διατάξεις των εδαφίων (1) και (2) του άρθρου 38 εφαρμόζονται, κατ΄αναλογία, στις περιπτώσεις που ρυθμίζονται με το παρόν Μέρος σχετικά με τις διατυπώσεις χορήγησης της άδειας ή του εγγράφου διαμονής.

(2) Για τη χορήγηση της άδειας ή του εγγράφου διαμονής, απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

(α) Το ισχύον διαβατήριο ή δελτίο ταυτότητας, βάσει του οποίου ο ενδιαφερόμενος εισήλθε στη Δημοκρατία·

(β) βεβαίωση αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού ιδρύματος στη Δημοκρατία, ότι ο ενδιαφερόμενος είναι εγγεγραμμένος σε αυτό, προκειμένου να παρακολουθήσει, κατά κύρια απασχόληση, κύκλο επαγγελματικής εκπαίδευσης·

(γ) υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ή οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό στοιχείο ότι διαθέτει επαρκείς πόρους, ώστε τόσο ο ίδιος όσο και τα πρόσωπα που αναφέρονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 44, να μην επιβαρύνουν, κατά τη διάρκεια της διαμονής τους, το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας της Δημοκρατίας και ότι διαθέτουν ασφάλιση υγείας, η οποία να καλύπτει το σύνολο των κινδύνων στη Δημοκρατία·

(δ) το πιστοποιητικό υγείας που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (iii) της παραγράφου (α) του εδαφίου (3) του άρθρου 8·

(ε) από τα μέλη της οικογένειας του δικαιούχου του δικαιώματος διαμονής, απαιτούνται, κατ’ αναλογία, τα έγγραφα που αναφέρονται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (3) του άρθρου 8.