Ανεξαρτησία διαχειριστή δικτύου διανομής

23.-(1) Σε περίπτωση που ο διαχειριστής δικτύου διανομής αποτελεί μέρος κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης, πρέπει να είναι ανεξάρτητος, τουλάχιστον από άποψη νομικής μορφής, οργάνωσης και λήψης αποφάσεων, από άλλες δραστηριότητες που δεν συνδέονται με τη διανομή, χωρίς να απαιτείται διαχωρισμός του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των περιουσιακών στοιχείων του δικτύου διανομής από την κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση.

(2) Για να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία του διαχειριστή δικτύου διανομής, εφαρμόζονται τα ακόλουθα κριτήρια, η συμμόρφωση προς τα οποία ελέγχεται από τη ΡΑΕΚ -

(α) Τα πρόσωπα, που είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση δικτύου διανομής, δεν δύνανται να συμμετέχουν σε διαρθρωτικές δομές της ολοκληρωμένης επιχείρησης φυσικού αερίου, που είναι υπεύθυνη, άμεσα ή έμμεσα, για την καθημερινή εκτέλεση των δραστηριοτήτων παραγωγής, μεταφοράς και προμήθειας φυσικού αερίου,

(β) λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι, τα συμφέροντα των προσώπων που είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση δικτύου διανομής, λαμβάνονται υπόψη κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται ότι είναι σε θέση να δρουν ανεξάρτητα,

(γ) ο διαχειριστής του δικτύου διαθέτει ουσιαστικές εξουσίες λήψης αποφάσεων, ανεξάρτητα από την ολοκληρωμένη επιχείρηση αερίου, όσον αφορά τους πόρους που είναι αναγκαίοι για τη λειτουργία, συντήρηση και ανάπτυξη του δικτύου:

Νοείται ότι, η ύπαρξη κατάλληλων συντονιστικών μηχανισμών, που εξασφαλίζουν ότι προστατεύονται τα οικονομικά δικαιώματα και τα δικαιώματα εποπτείας της διαχείρισης, τα οποία έχει η μητρική εταιρεία όσον αφορά την απόδοση των πόρων θυγατρικής της εταιρείας δεν δύναται να εμποδίζεται από τα όσα αναφέρονται στην παράγραφο (γ):

Νοείται περαιτέρω ότι, η μητρική εταιρεία δύναται να εγκρίνει το ετήσιο σχέδιο χρηματοδότησης ή ισοδύναμο μέσο του διαχειριστή δικτύου διανομής και να θέτει συνολικά όρια για τα επίπεδα χρέωσης της θυγατρικής της εταιρείας, αλλά δεν δύναται να δίνει εντολές σχετικά με την καθημερινή λειτουργία ή τις επιμέρους αποφάσεις για την κατασκευή ή την αναβάθμιση των γραμμών διανομής, οι οποίες δεν υπερβαίνουν τους όρους του εγκεκριμένου χρηματοδοτικού σχεδίου ή οποιουδήποτε ισοδύναμου μέσου,

(δ) ο διαχειριστής δικτύου διανομής -

(i) καταρτίζει πρόγραμμα συμμόρφωσης στο οποίο -

(iα) αναφέρει τα μέτρα που λαμβάνονται προκειμένου να αποκλείεται οποιαδήποτε μεροληπτική συμπεριφορά και να διασφαλίζεται η δέουσα παρακολούθηση της τήρησης του προγράμματος, και

(iβ) περιλαμβάνει τις συγκεκριμένες υποχρεώσεις των εργαζομένων προκειμένου να επιτευχθεί ο εν λόγω στόχος.

(ii) υποβάλλει στη PAEK ετήσια έκθεση, στην οποία περιγράφονται τα μέτρα συμμόρφωσης που έχουν ληφθεί, η οποία και δημοσιεύεται.

(3) Το Υπουργικό Συμβούλιο, με απόφασή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, δύναται να καθορίσει ότι οι διατάξεις των εδαφίων (1) και (2) δεν εφαρμόζονται στις ολοκληρωμένες επιχειρήσεις φυσικού αερίου, οι οποίες εξυπηρετούν λιγότερους από εκατό χιλιάδες πελάτες κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Νόμου.